Nova CIX članica - Packet Clearing House (PCH)

Packet Clearing House (PCH) potpisao je ugovor o članstvu u CIX-u. PCH tako je postao 35. članica CIX-a.