Često postavljana pitanja

Općenito

 1. Što je CIX?
  Croatian Internet eXchange (CIX) je hrvatsko nacionalno središte za razmjenu internetskog prometa udomljeno u Sveučilišnom računskom centru (Srcu), a otvoreno za sve davatelje internetskih usluga u Republici Hrvatskoj, kako za komercijalne tako i nekomercijalne, odnosno privatne mreže.
 2. Tko je spojen na CIX?
  Osim nacionalnih i internacionalnih davatelja internetskih usluga i nekomercijalnih mreža, u CIX su dobrodošli i davatelji internetskih servisa. Više detalja možete naći u listi članica.
 3. Koji su troškovi članstva u CIX-u?
  Za prvo spajanje na CIX plaća se jednokratna naknada u iznosu od 3000,00 Kn. Mjesečna naknada ovisi o broju te odabranoj propusnosti porta. Za svaki drugi i svaki sljedeći 10G spoj popust iznosi 50%. Više možete naći unutar cjenika CIX usluga.
 4. Ako naručim dodatni spoj na CIX da li samo obavezan ponovno platiti jednokratnu naknadu za prvo spajanje?
  Ne, jednokratna naknada za prvo spajanje plaća se jednom po potpisanom ugovoru i uspostavi prvog spoja na CIX.
 5. Podržava li CIX IPv6?
  Naravno, IPv6 u CIX-u ima status produkcije, odnosno ugovor vrijedi i za IPv6 promet na način na koji se primjenjuje za IPv4.

Zahtjevi

 1. Koje zahtjeve moram ispuniti da bih mogao postati CIX članica?
  Jedini zahtjev za spajanje na CIX je jedinstveni Autonomus System (AS) broj te aktivni spoj na Internet. Od članica se očekuje da koriste svoj spoj na CIX kao alat za optimizaciju nacionalnih Internet tokova prometa. Jedini dozvoljeni usmjerivački protokol na CIX infrastrukturi je BGP4.
 2. Mogu li postati CIX članica ako nemam AS broj?
  Nažalost ne. Unutar CIX-a (kao i kod ostalih točaka za razmjenu internetskog prometa) AS broj je tehnički preduvjet za peering. CIX koristi Border Gateway Protocol (BGP) kao usmjeravački protokol, a on zahtijeva posjedovanje jedinstvenog Autonomous System Number (ASN).
 3. Što je BGP?
  Border Gateway Protocol (BGP) je standardni usmjerivački protokol korišten od strane davatelja internetskih usluga. Putem BGP protokola omogućuje se razmjena usmjerivačkih informacija između autonomnih sustava; BGP je tehnička osnova za bilateralne peering dogovore između CIX članica.
 4. Zašto moram konfigurirati BGP na svom usmjerivaču ako se želim spojiti na CIX?
  Bez BGP niste u mogućnosti razmijeniti usmjerivačke informacije sa drugim CIX članicama.
 5. Da li je moguće spojiti se na CIX bez udomljavanja usmjerivača na jednoj od lokacija i direknog spoja?
  Da, moguće je. Ta opcija podrazumijeva da određeni davatelj usluga po vašem izboru osigura transparentni layer 2 Ethernet spoj na CIX . U tom slučaju vaša tvrtka potpisuje ugovor sa CIX-om i davateljem Internet usluga i samim time preuzimate odgovornost za kvalitetu vašeg udaljenog spoja. CIX zadržava pravo da odspoji nestabilnu udaljenu konekciju u slučaju operativnog ugrožavanja točke razmjene prometa.
 6. Mogu li osigurati Internet spoj preko CIX-a?
  CIX, kao neutralna točka za razmjenu prometa, osigurava komplementarnu mrežnu infrastrukturu. Komercijalni ugovori između CIX članica koji podrazumijevaju upotrebu mrežne infrastrukture CIX-a nisu zabranjeni, ali nisu ni podržani od strane CIX-a.
 7. Imam li direktan 10 Gbit spoj na Internet ako sam spojen na CIX s propusnošću 10 Gbit?
  Možete se spojiti na CIX s propusnošću od 10 Gbit, ali to ne znači da možete razmijeniti 10 Gbit prometa prema Internetu. Količina Internet prometa koja stvarno prolazi ovisi o broju i vrsti vaših peering sporazuma s ostalim CIX članicama.

Članstvo

 1. Što trebam učiniti da bih postao CIX članica?
  Kako biste postali CIX članica pročitajte CIX pravilnik i CIX ugovor te nas nakon toga kontaktirajte na email cix [at] srce.hr. Pripremljen i potpisan CIX Ugovor u četiri primjerka poslat ćemo Vam regularnom poštom. Dva potpisana primjerka obvezni ste vratiti nam regularnom poštom.
 2. Kako ću se fizički spojiti na CIX preklopnik?
  Za potrebe spajanja na CIX preklopnik na lokaciji CIX1 CIX članica osigurava odgovarajući kabel; kabel će spojiti djelatnici Srca. Spajanje na CIX preklopnik na lokaciji CIX2 izvodi se prema procedurama tvrtke Altus IT.
 3. Kako mogu pristupiti svojoj opremi?
  Procedura pristupanja opremi CIX članice opisana je na internom webu CIX-a, https://intwww.cix.hr/static/support.

Postupak spajanja na CIX

 1. Koji je postupak spajanja na CIX?
 • Kako biste postali članica CIX-a ispunite obrazac za prijavu na poveznici http://www.cix.hr/cix-registration-form ili nas kontaktirajte na email cix [at] srce.hr.
 • Za pripremu predloška ugovora potrebni su nam sljedeći podaci:
  • naziv pravnog subjekta
  • OIB
  • ulica i broj
  • mjesto i poštanski broj
  • država
  • adresa za dostavu ugovora
  • zakonski zastupnik
  • e-mail adresa za službenu komunikaciju (alias)
  • AS broj
 • Predložak ugovora poslat ćemo vam na očitovanje te ćemo ga, ukoliko ste suglasni s tekstom prijedloga, potpisati.
 • Potpisani CIX ugovor u četiri primjerka poslat ćemo vam regularnom poštom. Dva potpisana primjerka obvezni ste vratiti nam regularnom poštom.
 • Nakon potpisivanja ugovora dobit ćete pristup aplikaciji IXP Manager gdje ćete unijeti svoje podatke te pratiti promet (zbirni i peer to peer).
 • Slijedi realizacija fizičkog spoja na CIX - potrebno je odabrati željeni medij (http://www.cix.hr/usluge-0) kako bismo osigurali odgovarajući SFP.
 • Nakon realizacije fizičkog spoja dobit ćete IPv4 i IPv6 adrese te lozinke za route servere.
 • Na javnom webu CIX-a objavit ćemo da ste se spojili na CIX, a aktualne članice CIX-a obavijestit ćemo i putem elektroničke pošte te možete započeti s pregovorima o uspostavi peeringa s onim članicama koje nemaju open peering na route serverima.

Tehnički detalji

 1. Koji su tehnički detalji važni prilikom povezivanja na CIX preklopnik?
  Važne tehničke detalje možete pronaći ovdje.