Cjenik

  1. Spoj na CIX:
Cjenik spoja na CIX

Naziv usluge

Opis (razina) usluge

Mjesečna naknada

1G

  • 1 Gbit/s sučelje za spoj na CIX
  • pristup CIX peering VLAN-u

1.150,00 HRK

10G*

  • 10 Gbit/s sučelje za spoj na CIX
  • pristup CIX peering VLAN-u

3.450,00 HRK

100G**
  • 100 Gbit/s sučelje za spoj na CIX
  • pristup CIX peering VLAN-u
     12.750,00 HRK

* Mjesečna naknada za drugi i svaki sljedeći 10G spoj iznosi 1.725,00 Kn.

** Usluga 100G može imati duže vrijeme isporuke prema korisniku.

Naknada za prvo spajanje na CIX iznosi 3.000,00 HRK jednokratno

Moguće je korištenje više sučelja u jednom kanalu (LACP).

  1. Route Serveri za uspostavu multilateralnog peernig-a između članica CIX-a

Usluga je uključena u cijenu stavke 1. Spoj na CIX.

  1. Dodatni VLAN-ovi za posebne namjene povezivanja članica neovisno o  CIX peering VLAN-u

Usluga je uključena u cijenu stavke 1. Spoj na CIX.

  1. Ograničeni smještaj opreme za članice CIX-a spojene na lokaciji CIX1.
Mjesečna naknada za korištenje prostora

Prostor u 19" komunikacijskom ormaru na lokaciji CIX1

Mjesečna naknada

        RU (rack unit)         220,00 HRK

Smještaj opreme članica CIX-a na lokaciji CIX2 reguliran je od strane InterXion Hrvatska d.o.o. i nije dio usluga CIX-a.

5. Informacijski servisi CIX-a.

Usluga je uključena u cijenu stavke 1. Spoj na CIX.

 

Iznosi iz točke 1. i točke 4. Cjenika oporezivi su porezom na dodanu vrijednost prema sjedištu poreznog obveznika primatelja usluge, a u skladu sa zakonskim propisima o porezu na dodanu vrijednost.

Cijene navedene u ovom dokumentu primjenjuju se od 1. prosinca 2019. godine.